Friday, November 1, 2019

Names of all Food Items in Sanskrit*

अल्पाहारः(Tiffin)  - *Names of all Food Items in Sanskrit* 
✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻✍🏻

*Hotel - उपाहारशाला*

Canteen - उपाहारगृहम्

Tiffin center - उपाहारकेंद्रम्

Breakfast - प्रातराशः

Idly - शाल्यपूपः

Puri - पूरिका

Blackgram dosa - माषदोस

Moong dosa - मुद् गदोसा

Onion dosa - पलांडुदोसा

Masala dosa - सोपस्करदोसा

Wheet upama - गोधूमपिष्टिका

Vada - वटिका

Vada pav -वटिकरोटिका

Samosa - समाशः

Kachori - मुद् गपूर्णिका

Pani puri - जलपूरीका

Bread - मृदुरोटिका

Cake - स्निग्धपिष्टकम्

Biscuit - सुपिष्टकम्

Burger - शाकरोटिका

Pizza - पिष्टजा

Fruit jam - फलपाकः

Butter - नवनीतम्

Milk cream - मस्तु

Snacks - उपाहारः

Mirchi bajji - मरीचभर्जी

Brinjal bajji - वार्ताकभर्जी

Alu bajji - आलुकभर्जी

Chips - कासालुः

Pakodi - पक्ववटी

Palak pakodi - जीवन्तीपक्ववटी

Tamarind chutney -    तिन्त्रिण्युपसेचनम् 

Groundnut power - कलायचूर्णम्

Mirchi power - मरीचचूर्णम्

Ginger chutney - आर्द्रकोपसेचनम्

Sand witch - सम्पुटाशः

Alu chips with pounded rice  - आलुपृथुकम्

Tea centre - चायकेन्द्रम्

Tea party - सपीतिः

Milk - क्षीरम्

Tea powder -चायचूर्णम्

Coffee powder - काफीचूर्णम्

Decoction - क्वाथः

Sugar - शर्करा

Tea - चायम्

Coffee - काफी

Grean tea - हरितचायम्

Cold coffee - शीतलकापी

Cool drink - शीतलपानीयम्

Straw - नालम्

Honey - मधु

Fruit juice - फलरसः

Brittel milk - पीयूषः

Chocolate - चाकलेहः

Chewing gum - चर्वणकम्

Jaggery water -गुडपानकम्

Sharbath - फलपानीयम्

Soda water - विक्षारजलम्

Vegetable soup -शाकतरला

Sprouts - अङ्कुराः

Moong sprouts - मुद्गाङ्कुराः

Groundnut sprouts  - कलायांकुराः

Channa sprouts - चणकाङ्कुराः

Fluffed rice laddu - लाजमोदकम्

Pounded rice - पृथुकम्

Fluffed rice - लाजः

Fried chana - अभ्यूषः

Mango paste layer - आम्रमण्डकः

Shiraa - मोहनभोगः

Boondi laddu - लड्डुकम्

Ravva laddu -चुर्णलड्डुकम्

Besan laddu -कुट्टितलड्डुकम्

Motichur laddu - मुक्ताचूर्णलड्डूकम्

Poli(Holige) - पोलिकः

Atraasa - अतिरसः

Jilebi - अमृतशष्कुली

Mysorepak - मैसूरपिष्टकम्

Rasagulla - रसगोलकम्

Gulab jamun - पानकगोलकम्

Kova - गव्या

Kova cake - गव्यपिटकः

Agra halwa - आग्रारसवती

Kara boondi - क्षारबिन्दवः

Kara mixture - मिश्रितम्

Chakli - शष्कुली

Lunch - अहराशः

Dinner - नक्ताशः

Leaf plate - विस्तरी

Curry - व्यञ्जनम्

Dal curry - शाकसूपः

Dal - सूपः

Stuffed curry - सोपस्करशाकः

Fried roti - अङ्गाररोटिका

Wheet roti - गोधूमरोटिका

Jowari roti - जूर्णरोटिका

Ragi grain - कोद्रवकबलम्

Ragi roti - कोद्रवरोटिका

Oiled roti - तैलरोटिका

Rice - अन्नम्

Mango rice - आम्रोदनम्

Chitranna - चित्रान्नम्

Pulihora - कृसरान्नाम्

Fried rice -भर्जितान्नम्

Seasoned cooked rice - उपस्कृतोदनम्

Lemon rice - जंबीरोदनम्

Fried curry - भर्जितशाकम्

Sambar - क्वथितम्

Rasam - सारः

Chutuney - उपसेचनम्

Pickle - उपदंशः

Ghee - घृतम्

Paayasa - पायसम्

Saabakki paayasa - सागुपायसम्

Shaavige kheer - सूत्रिकापायसम्

Papad - पर्पटः

Moong papad - मुद्गपर्पटः

Disigned papad - परिकल्पवर्ध्यम्

Rice papad - सागुवर्ध्यम्

Vada - माषवटिका

Curd vada - दधिवटिका

Buttermilk - तक्रम्

Curd rice - दद्यन्नम्

Ice cream - पयोहिमम्

Lassi - स्वादुमथितम्

No comments:

Post a Comment