Friday, October 18, 2019

Work without desire -Sanskrit article

🌷 *निष्कामकर्म नाम किम्?* 👏
[अनुवादलेखः]
--उषाराणी सङ्का

कश्चन भक्तः- "स्वामिन्! निष्कामकर्म (विना फलस्य कामं कर्माचरणं) नाम किम्?" इति रमणमहर्षिम् अपृच्छत्।
महर्षिः मौनी अतिष्ठत्। ततश्च कञ्चित्कालं पश्चात् महर्षिः अरुणगिरिम् आरूढवान्। महर्षिं केचन भक्ता अपि अनुसृतवन्तः ।
मध्ये मार्गे कश्चन कण्टकावृतः शाखखण्डः दृष्टः। महर्षिः तम् अगृह्णात्। तत्रैव उपविश्य सावकाशं तान् कण्टकान् अपनिस्सृत्य विटपांशं मसृणं कर्तुमुद्यतवान्। सर्वान् शिताग्रान् अपाकृत्य, शोफभागान् आसमन्तात् समीकृत्य, तत्रैव पतितैः दृढैः शुष्कपर्णैः विटपाङ्गम् अरूक्षं सम्पेष्य समतलं कृतवान्।
यावत् सर्वं सम्पन्नं तावत् समयः उपान्तं षड्वादनम् अभवत्। स कण्टकाकीर्णः शाखाङ्गः अशेषं स्निग्धः नवकान्तियुक्तः चाभवदिति दृष्ट्वा, तत्रस्थाः भक्ताः सर्वे मुग्धभावयुक्ताः समभवन्।
महर्षिणा सहिताः समस्तभक्ताः यदा निरगच्छन्, तदा मार्गे अजपालः कश्चन अभिमुखमागतः। स बालः विगतस्वदण्डः (स्वदण्डम् अपश्यन्/ स्वदण्डेन विप्रयुक्तः सन्) चिन्तामग्नः। तत्क्षणे एव महर्षिः स्वहस्ते चकासितं नवदण्डं तस्मै दत्त्वा अग्रे गतवान्। 
यः प्रश्नम् अपृच्छत् स भक्तः, एतत् सर्वं दृष्ट्वा "मम प्रश्नस्य इतःस्पष्टं साधु च समाधानं किं भवेत्?!" इति अवदत्॥
[वाट्साप्-तः प्राप्तस्य तेलुगुसन्देशस्य संस्कृतानुवादः]

--अनुवादनम्-
उषाराणी सङ्का
*कोशः--*
Branch, s. शाखा, विटपः. 2 अंगं, शाखा, एकदेशः-भागः
Smooth, a. सम; श्लक्ष्ण, मृदु (fig. also); स्निग्ध, मसृण, अरूक्ष; अपरुष, अकटु, अकर्कश (sound)
Thorn, s. कंटकः-कं, शल्यं; शिताग्रः, तरु-द्रुम- -नखः; (fig.) कंटकः, शल्यं;
Thorny, a. कंटकावृत, कंटकाकीर्ण, कंटकित, सकंटक.
Remove, v. t. स्थानांतरं नी 1 P or गम् c., अप-सृ c., वि-, चल् c 2 दूरीकृ 8 U, निर्वस् c., निष्कस् c., अप-निः-उत्-सृ c., बाहिष्कृ; (from office) प्र-, भ्रंश् c., च्यु c., See Dismiss, Discharge. (of things) अपनी, विनुद् c., अपहृ 1 P, अप-अव-कृष् 1 P. अप-अपा-नुद् 6 P or c., अप-व्यप-ऊह् 1 U. निर्-अप-अस् 4 U, निराकृ, अपाकृ, उच्छिद् 7 P. वि-नश् c., प्रतिकृ, खंड् 10, वि-प्रति-हन् 2 P, भंज् 7 P, निर्-अव-धू 5, 9 U, 6 P. -v. i. स्थानांतरं गम् 1 P or या- -इ- 2 P: अपसृ 1 P, अपगम्-या.
Bump, s. स्फोटः, गंडः, शोफः

No comments:

Post a Comment