Friday, October 4, 2019

Prayer to skandamatha - Sanskrit poem

श्रीस्कन्दमातृप्रार्थना
****************
श्वेता सुपुत्रा ललिता सुपद्मा
सूर्यप्रभामण्डलमध्यसद्मा ।
भक्तौघकल्याणकरी प्रसन्ना
सा स्कन्दमाता सततं पुनातु ।।
(व्रजकिशोर)
  

No comments:

Post a Comment