Wednesday, October 16, 2019

Controlling mind-sanskrit Subhashitam

🐘
मनो  धावति  सर्वत्र  मदोन्मत्तगजेन्द्रवत्।
ज्ञानाङ्कुशसमा
बुद्धिस्तस्य नो चलते मनः।।
🌷🙏शुभरात्रिः🙏🌷

No comments:

Post a Comment