Wednesday, October 16, 2019

Pray for santosha - Sanskrit

💖 परात्परं सन्तोषार्थमेव प्रार्थयतु 🌷
--अनुवादलेखः
--उषाराणी सङ्का

[लौकिकः साधकश्च मार्गे गच्छतः। तदा लौकिकः स्वकामं प्रकटयति।]
लौकिकः— साधक! अस्मिन् मार्गे सुवर्णं यदि प्राप्येत, आनन्दो भवेत्।
साधकः— लौकिक, कं प्रार्थयसि? अपि भगवन्तम्?
लौकिकः— आं साधक, यदि प्राप्येत, महान् आनन्दो भवेत्!
साधकः— किं करिष्यसि यदि प्राप्येत?
लौकिकः— तस्य विक्रयेण धनं प्राप्यते। विनायासं व्ययीकर्तुं शक्येत।
साधकः— ईश्वरमेव खलु प्रार्थयसि! धनस्य प्राप्तिरेव साक्षात् भवतु इति अर्थितुं शक्यते किल?
लौकिकः— आम्। सत्यं वदसि। अधुना स्वर्णे लब्धेऽपि तस्य विक्रयः क्लेशाय! एषः सर्वः कालव्ययः एव। अहं वित्तमेव लभेय।
साधकः— कियत्?
लौकिकः— एकशतं कोटयः भवेयुः।
साधकः— परमात्मनः एव ननु कामयसे। लक्षकोटिं काङ्क्षितुं शक्यते ननु..?
लौकिकः— आम्  आम्.. परमात्मनः एव खलु! अस्तु, लक्षकोटिं काङ्क्षामि।
साधकः— किं करिष्यसि भोः, लक्षकोट्या?
लौकिकः— सौधान्, यानानि च क्रेष्यामि।
साधकः— अज्ञानिन्! भगवन्तं तान् एव अभ्यर्थितुं शक्यते किल! अस्तु, क्रीतेन तेन किम्??
लौकिकः— किं ततः परम्? सन्तोषेण भवितुं शक्यते।
साधकः— रे अज्ञ! तर्हि परात्परं सन्तोषार्थमेव प्रार्थितुं शक्यते ननु???
लौकिकः— 😱😱😱
{ किं वयमिच्छाम इति वयं न जानीमः। का अस्माकमर्हता इति ईश्वरः जानाति।
अत एव ईश्वराय यानि सन्तोषजनकानि तानि कार्याणि कुर्मः।
ईश्वरः अर्हत्वमाश्रित्य अस्माकं यदावश्यकं तद्, तेन सह सन्तोषमपि दास्यति }

{वाट्साप्-तः प्राप्तस्य तेलुगुसन्देशस्य संस्कृतानुवादः}
--उषाराणी सङ्का
---------------------

No comments:

Post a Comment