Tuesday, June 18, 2019

Sanskrit poem on Hindu

सिन्धुं विना क्ष्मा स्थिरतां न यायाद्
हिन्दुं विना भारतमेव तद्वत्।
श्रुत्यादिरक्षापरहिन्दुवर्गे
तस्माद्धरे पातय भद्रदृष्टिम्।।

courtesy :Sri.Vyasasri

No comments:

Post a Comment