Friday, June 7, 2019

Sanskrit joke

भविष्ये मातृपुत्रयोः संवादः एवं भवेत्.... .😊😊

माता पुत्रं, "मोदिः इव महाजनः भवितुम् इच्छसि त्वं, न हि?"

"एवं सति राहुलस्य इव बाललीलाः मा कुरु"

"शृण्वन् असि वा? उत मनमोहनः इव मौनीभूतः जातोऽसि?"

"शीघ्रम् उत्तर, अन्यथा यथा केजरीवालाय दत्ता तथा अहं तुभ्यं चपेटां दास्यामि"😡😡

.

.

.

तदा सिद्धोत्तरः पुत्रः अभणत् ....😊😊

"मातः वृथैव सोनिया इव निरर्थकं मा वद"

"मायावती, ममता एव निराधारान् आरोपान् अपि मा कुरु"

"सुषमास्वराजः इव सामंजस्येन एव वद मया साकम्"😁😁😁

No comments:

Post a Comment