Thursday, June 13, 2019

How to remember rashi adhipatis - Sanskrit sloka

राशीश्वरान् श्लोकसहितं लिखत?

मेषवृश्चिकयोभौम:शुक्रो वृषतुलाधिप:।
बुध: कन्यामिथुनयो: पतिः कर्कस्य चन्द्रमाः।।

जीवो मीनधनु: स्वामी शनिर्मकरकुम्भयो:।
सिंहस्याधिपति: सूर्यः कथितो गणकोत्तमै:।। 

।।वत्स देशराज शर्मा।।

Here जीवो means Jupiter/Birhaspati

No comments:

Post a Comment