Friday, December 21, 2018

Mahalakshmi pooja - Sanskrit poem

मार्गशीर-श्रीमहालक्ष्मीपूजा
**********************
सुरगुरुदिवसोद्य श्रीरमाप्रष्ठवारो
हुलहुलिमुखशब्दैः कम्पते सर्ववासः।
विविधरुचिरपूपैः पूज्यते योषिताभि
स्त्रिभुवनजननी सा सादरं राति वित्तम्।।
               (व्रजकिशोरः)

No comments:

Post a Comment