Wednesday, July 4, 2018

A link to a small library of Sankrit books

Courtesy:Sri.Sunder Hattangadi


Here are the sources for the materials in this share.
-----------------------------------
1. From the Digital Library of India
---------------------------------
advaita makaranda
advaita siddhanta sara sangraha
advaita siddhi
amara kosha (maheshvari)
amara kosha (mulam)
apastamba grihya sutram (anakula tatparya)
ashtadhyayi prakashika
ashtadhyayi sutra patha (veda vagisha)
bhagavad gita (shankara bhashyam)
bhaimi vyakhya (laghu siddhanta kaumudi) volume 1
bhatti kavyam
brahma sutra chatussutri
brahma sutra shankara bhashyam
brhat dhatu rupavali
brihat stotra ratnakara
chitsukhi
dakshinamurti stotra (tattva sudha)
dhatu patha (dhatvartha prakashika)
ekagni kandam (haradatta mishra)
gita bhashyam
hitopadesha
kashika (sanskrit)
katha sarita sagara
khandana khanda khadyam
kiratarjuniyam
kumarasambhavam
kushmanda homa
lalita trishati
madhaviya dhatuvritti
madhaviya shankara digvijaya
meghadutam
naishkarmya siddhi
narayanopanishad (shaiva bhashyam)
naishadhiya charitam
panchadashi
panchatantra (partial)
prashnottara ratna malika
prathamavritti
raghuvamsham
rudra bhashyam (abhinava shankara)
rudra bhashyam (skanda)
sakta upanishads
sandhya bhashya sammuccaya
sankhya karika (gaudapada bhashya)
shabda manjari
shabda rupavali
shataka trayam
shishupala vadham
siddhanta kaumudi balamanorama
siddhanta lesha sangraha
sivarcana candrika
tarka sangraha (padakrtya)
trikanda shesha
upadesha sahasri
upanishads (01-11)
vedanta paribhasha (prakashika)
vishnu sahasranama bhashya
viveka chudamani
yoga vasishtha

-----------------------------------
2. From susarla.net
----------------------------------
ashtadhyayi audio (mp3)

-----------------------------------
3. From the Gita Press Gorakhpur Site
----------------------------------
durga saptashati mulam (gita press)
 
-----------------------------------
4. From scribd
-----------------------------------
apastamba purva prayoga (kannada)

-----------------------------------
5. From wilbourhall
-----------------------------------
amara kosha (maheshvara)
kashika english (C.S.Vasu)
kashika nyasa padamanjari
laghu siddhanta kaumudi (gita press)
laghu siddhanta kaumudi english (ballantyne)
mahabhashyam
siddhanta kaumudi tattvabodhini

-----------------------------------
6. From google books
-----------------------------------
bhaimi vyakhya (volume 5)
higher sanskrit grammar (kale)
-----------------------------------
7. From friends
-----------------------------------
ashtadhyayi ishwara chandra
ashtadhyayi (Ram Nath Sharma)
dictionary of sanskrit grammar (abhayankar)
kridanta rupa mala
kridanta rupa samgraha
varnoccarana shiksha
-----------------------------------
8. From somewhere on the web
-----------------------------------
amara kosha (udghatana)
panchatantra (harvard)

No comments:

Post a Comment