Monday, June 25, 2018

Sloka on HH.Anatasri Vibooshita Bharati teertha

*अज्ञानान्तर्गहन पतितानात्म विद्योपदेशै: त्रातुं लोकान् भवदवशिखा ताप पापच्यमानान् ।*
*मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ती शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शंकराचार्यरूपा ॥*

*अन्वय:*
अज्ञानान्तर्गहन पतितान् लोकान्  भवदवशिखा ताप पापच्यमानान् (लोकान्) आत्मविद्योपदेशै: 
त्रातुं मौनं मुक्त्वा शंभो: मूर्ति: वटविटपिन: मूलत: निष्पतन्ती भुवने शंकराचार्यरूपा चरति ।
🕉🕉🕉🕉🕉🕉

No comments:

Post a Comment