Monday, June 25, 2018

Gita in sanskrit

🕉🕉 *श्रीमद्भगवद्गीता* 🕉🕉
_अथ  पञ्चमोsध्याय:_
_संन्यासयोग:_

*🔔मूल श्लोक:*

_अर्जुन उवाच_
*सन्न्यासं कर्मणां कृष्णपुनर्योगं च शंससि ।*
*यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥५.१॥*

*🏹पदच्छेदः........*

सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुन: योगं च शंससि 
यत् श्रेय: एतयो: एकं तत् मे ब्रूहि सुनिश्चितम् 

*पदपरिचयः......🌹*

सन्न्यासं - अकार पु द्वि एक
कर्मणां - नकार नपु ष बहु
कृष्ण - अकार पु सं प्र 
पुन: - अव्ययम्
योगं - अकार पु द्वि एक
च - अव्ययम्
शंससि - लट् मपु एक
यत् - दकार नपु द्वि एक
श्रेय: - सकार नपु प्र एक
एतयो: दकार पु ष. द्वि
एकं - अकार नपु द्वि एक
तत् - दकार नपु द्वि एक
मे - दकार पु च एक
ब्रूहि - ब्रू मपु एक
सुनिश्चितम् - अव्ययम् 

*🌷पदार्थः...... 🌷*

 सन्न्यासं - परित्यागम् 
कर्मणां - कर्मणाम्
कृष्ण - कृष्ण
पुन: - भूयो
योगं - योगम्
च - च 
शंससि - कथयसि
यत् - यत्
श्रेय: - प्रशस्यतर:
एतयो: - एतयो:
एकं - एकम्
तत् - तत्
मे - मह्यम्
ब्रूहि - वद
सुनिश्चितम् - अभिप्रेतम् 

*🌻अन्वयः 🌻*

हे कृष्ण!  कर्मणां सन्न्यासं पुन: योगं च शंससि ।एतयो: यत् श्रेय: सुनिश्चितम् तत् एकं  मे ब्रूहि  ।
   
*📢 तात्पर्यम्.*
अयं श्लोक: श्रीमद्भगवद्गीतायां पञ्चमे अध्याये  प्रथम: श्लोक:।  अर्जुन: *हे कृष्ण!शास्त्रीयाणाम् अनुष्ठानविशेषाणाम् परित्यागं कथयसि । पुन: योगं अनुष्ठानम् अवश्यं कर्तव्यम् इति कथयसि अत: एतयो: किं श्रेय: इति अभिप्रेतम् ब्रूहि ।* एवं पृष्टवान् ।
 
*🌻व्याकरणम्.......*
_▶सन्धिः_

कर्मणाम् + कृष्ण - अनुस्वारसन्धि:
पुन: + योगं - विसर्गरेफ:
यत् + श्रेय: - श्चुत्वसन्धि: छत्वसन्धि:
एतयो: + एकं - विसर्गरेफ:
तत् + मे - अनुनासिकासन्धि:

☸☸ *श्री कृष्णार्पणमस्तु* ☸☸

~ *✍ शरवण:*

दिनाङ्क:३०.०५.२०१८

No comments:

Post a Comment