Wednesday, June 6, 2018

Nyaya Sanskrit similies

|| *ॐ* ||
      " *वन्देसंस्कृतमातरम्* "
---------------------------------------------------------------------------------
    " *लौकिकन्यायकोशः* " ( ७७ )
----------------------------------------------------------------------------------
     " *नद्यम्बुवेगन्यायः* "
------------------------------------------------------------------------------------
  नद्याः  जलं वेगेन  वहत्  अन्ते  समुद्रे  लीयते ।  तथैव  सर्वे  पदार्थाः  चिदानन्दे  परमात्मनि  मिलन्ति  इति  अस्य  भावः।
  *यथा--गीतायां*------
   "  यथा  बहवौऽम्बुवेगाः  समुद्रमेवाभिमुखा  द्रवन्ति ।
    तथा  तवामी  नरलोकवीरा  विशन्ति  वक्त्राण्य  भिविज्वलन्ति ।। ( ११--२८ )
   नदीनां  जलप्रवाहाः  यथा  समुद्रम्  अभिविशन्ति  तथा  मनुष्यलोकस्य  सर्वेऽपि  एते  वीराः  तव  प्रज्वलितमुखेषु  ज्वलन्ति ।
  ( लोकमान्यटिळक--- गीतारहस्ये  पृष्ठ  क्रमांक-- ७१९ )
------------------------------------------------------------------------------------
*卐卐ॐॐ卐卐*
--------------------------------
डाॅ. वर्षा  प्रकाश  टोणगांवकर 
पुणे  / नागपुर  महाराष्ट्र 
----------------------------------------------
🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸