Monday, July 15, 2019

Sanskrit sammelan

Namaste! 
Vayam sarve janeema: Nov 9th, 10th & 11th Delhi madhye asmakam Akila Baratha Adhiveshanam asti iti. Thathra ganthum apekshitha: 
a. Mukhe Sambashanam asti,
 b. Chalitha Shibira:, 
c. Dayitwavantha: iti

*संस्कृतभारती - ४-चतुर्थम् अधिवेशनम् - देहली*
*९,१०,११. नवम्बर् २०१९*

*SAMSKRITA BHARATI - CHATURTAM-4th ADHIVESHANAM - DELHI*  *9,10,11 NOVEMBER 2019*

*मेलन स्थानम्*  *छत्तर्पुर् मंदिर्* *CHHATARPUR MANDIR*

 वासस्थानम्* *जेन् धर्मशाला & दुर्गा मंदिर्* 
*Stay  @ JAIN DHARMASHALA & DURGA MANDIR*Near Chatarpur

Participation fees Rs.200/-

No comments:

Post a Comment