Friday, May 31, 2019

Jaya jaya shankara loka guro - Lyrics

जयजयशंकर लोकगुरो

रागमालिका

१. मोहन    आदिताळ

जय जय शंकर लोकगुरो
भयहर शंकर भुवनगुरो    || प ||

निर्गुणसगुणाकार गुरो |
निर्गत निखिलाकार गुरो |
सर्गस्थिति संहार गुरो |
सर्गादित्रय दूर गुरो    || १ ||

सुरभूसुर संतोष गुरो |
नरतनु मायावेष गुरो |
दुरितव्रात भ्रेष गुरो |
सुरुचिर भारतभूष गुरो    || २ ||

कालदेशमिति दूर गुरो |
कालडिकलितशरीर गुरो |
क्षालित सर्वविकार गुरो |
बालशंकराकार गुरो    || ३ ||

शिवगुरु पर संमोद गुरो |
अविरत परमाह्लाद गुरो |
सुविदित विद्याभेद गुरो |
कविजनतोष विनोद गुरो    || ४ ||

२. कांबोधि

आर्यांबा सुप्रीत गुरो |
चर्यानिष्ठापूत गुरो |
मर्यादा स्थिति नाथ गुरो |
तुर्याश्रम विख्यात गुरो    || ५ ||

गुरुगोविंद छात्र गुरो |
गुरुकरुणामृत पात्र गुरो |
सुरवरपूज्य चरित्र गुरो |
परिचित काशीक्षेत्र गुरो    || ६ ||

प्रस्थानत्रय भाष्य गुरो |
स्वस्थानेच्छ्वभिलाष्य गुरो |
विस्तृतवेद सुजोष्य गुरो |
उत्तमशिष्यान्वेष्य गुरो    || ७ ||

अध्यारोप निरास गुरो |
विद्याशक्ति विलास गुरो |
सद्योमुक्ति निदेश गुरो |
भेद्यवाद परिहास गुरो    || ८ ||

३. मध्यमावती

सुरगुरुपूजित भाष्य गुरो |
सुरेशवार्तिक तोष गुरो |
परिमार्जित गुण दोष गुरो |
परिपूर्णात्मसुवेश गुरो    || ९ ||

स्थापित परमाद्वैत गुरो |
लोपित निखिलद्वैत गुरो |
ख्यापित वेदांतार्थ गुरो |
प्रापित निजपद सार्थ गुरो     || १० ||

भक्ताविद्या नाश गुरो |
भक्तवेद्य परमेश गुरो |
भक्तहृद्गुहावेश गुरो |
भक्तहृदय कैलास गुरो     || ११ ||

नित्य सच्चिदानंद गुरो |
नित्यनिषूदित बंध गुरो |
नित्यशुद्धनिष्पंद गुरो |
नित्यपूज्य गोविंद गुरो    || १२ ||

No comments:

Post a Comment