Thursday, July 5, 2018

Sanskrit similes

|| *ॐ* ||
   " *वन्देसंस्कृतमातरम्* "
---------------------------------------------------------------------------------------
   " *लौकिकन्यायकोशः* " ( १२२ )
-------------------------------------------------------------------------------------
   " *मज्जनोन्मज्जनन्यायः* "
-------------------------------------------------------------------------------------
  तरणे  अकुशलः  जलप्रवाहे  पतितः  चेत्  सः  कदाचित्  उन्मज्जति  कदाचित्  निमज्जति ।  तस्य  स्वशरीरस्थितेः  उपरि  नियन्त्रणं  न  भवति  तथा  संसारसमुद्रे  पतितः  परमेश्वरकृपां  यावत्पर्यन्तं  न  लभते  तावत्  संसारे  उन्मज्जति  निमज्जति  च  इति  भावः ।
   *यथा* ----  अपारसंसारसमुद्रमध्ये  निमज्जतो  मे  शरणं  किमस्ति ।
               गुरो  कृपालो  कृपया  वदैतद्  विश्वेशपादाम्बुजदीर्घनौका ।।
-----------------------------------------------------------------------------------
*卐卐ॐॐ卐卐*
-------------------------
डाॅ . वर्षा  प्रकाश  टोणगांवकर 
पुणे  / नागपुर  महाराष्ट्र 
-----------------------------------

No comments:

Post a Comment