Tuesday, July 10, 2018

Bhagavad gita Sanskrit

🕉🕉 *श्रीमद्भगवद्गीता* 🕉🕉
_अथ  पञ्चमोsध्याय:_
_संन्यासयोग:_

*🔔मूल श्लोक:*

*लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषय: क्षीणकल्मषा: ।*
*छिन्नद्वैधा यतात्म‍ान: सर्वभूतहिते रता: ॥५.२५॥*


*🏹पदच्छेदः........*

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषय: क्षीणकल्मषा: 
छिन्नद्वैधा: यतात्म‍ान: सर्वभूतहिते रता: 

*पदपरिचयः......🌹*

लभन्ते - लट् प्रपु बहु
ब्रह्मनिर्वाणम् - अकार नपु द्वि एक
ऋषय: - इकार पु प्र बहु
क्षीणकल्मषा: - अकार पु प्र बहु
छिन्नद्वैधा: - अकार पु प्र बहु
यतात्म‍ान:- नकार पु प्र बहु
सर्वभूतहिते - अकार नपु स एक
रता: - अकार पु प्र बहु
 
*🌷पदार्थः...... 🌷*

 लभन्ते - प्राप्नुवन्ति
ब्रह्मनिर्वाणम् - मोक्षम्
ऋषय: - संयग्दर्शिन:
क्षीणकल्मषा: - क्षीणपापादिदोषा:
छिन्नद्वैधा: - छिन्नसंशया:
यतात्म‍ान: - संयतेन्द्रिय:
सर्वभूतहिते - सर्वेषां भूतानां हिते
रता: - असक्ता:
 
*🌻अन्वयः 🌻*

क्षीणकल्मषा: 
छिन्नद्वैधा: यतात्म‍ान: सर्वभूतहिते रता: ऋषय: 
ब्रह्मनिर्वाणम् लभन्ते ।

*📢 तात्पर्यम्.*
अयं श्लोक: श्रीमद्भगवद्गीतायां पञ्चमे अध्याये  पञ्चविंशतितम: श्लोक:। भगवान् श्रीकृष्ण: *ऋषय: सम्यग्दर्शिन: संन्यासिन: क्षीणकल्मषा: छिन्नसंशया: संयतेन्द्रिया: सर्वभूतहिते रता: मोक्षं लभन्ते ।* एवम् अवदत् ।

*🌻व्याकरणम्.......*
_▶सन्धिः_
छिन्नद्वैधा: + यतात्म‍ान: - विसर्गलोप:

_▶समास:_
क्षीणानि कल्मषानि येषां ते- क्षीणकल्मषा: - समानाधिकरणबहुव्रीहिसमास: 

छिन्नं द्वैधं यै: ते - छिन्नद्वैधा: समानाधिकरणबहुव्रीहिसमास: 

यत: आत्मा यै: ते - यतात्मान: - समानाधिकरणबहुव्रीहिसमास: 

सर्वाणि भूतानि - सर्वभूतानि
सर्व भूतानां हितम् - सर्वभूतहितम् - षष्ठीतत्पुरुष: 
तस्मिन्   सर्वभूतहिते 


☸☸ *श्री कृष्णार्पणमस्तु* ☸☸

~ *✍ शरवण:*

दिनाङ्क: २२.०६.२०१८

No comments:

Post a Comment