Thursday, June 28, 2018

Shiva -Sanskrit sloka

तनोतु गिरिजामाता शिवं द्वादशलोचन: ।
तनुतां गिरिजामाता द्वादशार्धार्धलोचन: ॥

अन्वय:

गिरिजा माता (यस्य स:) द्वादशलोचन: शिवं तनोतु ।
गिरि जामाता  द्वादशार्धार्धलोचन: (शिवं)  तनुताम् ।

No comments:

Post a Comment