Tuesday, June 12, 2018

Sanskrit joke

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

बण्ड्या--तात,कार् यानस्य कुञ्चिकां ददातु। महाविद्यालयं गन्तव्यम्।

तातः--महाविद्यालयं गन्तुं कार् यानं किमर्थम् आवश्यकम्।

बण्ड्या-- २० लक्षरुप्यकमूल्यवता  यानेन गत्वा किञ्चित् 'हवा' करणीया।

तातः --एतानि २० रुप्यकाणि स्वीकरोतु तथा च ५० लक्षरुप्यकमूल्यवता लोकयानेन गच्छतु। 'हवा' इत्यस्य स्थाने चक्रवातः आगच्छेत्।

😜😃😃😃😃😃😃

(मराठयां हवा करणे=आडम्बरदर्शनम्।)