Wednesday, June 27, 2018

Mark sheet-Sanskrit joke

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

अद्य श्रान्तः क्लान्तः भूत्वा कार्यालयात् गृहम् आगच्छम्।😓

पर्यङ्के शरीरं निक्षिप्तवान्।

पत्न्या  जलम् आहृतम्। "हुश्श" इति वदन्नासम् तदैव-----
मम पुत्रेण गुणपत्रकं मम पुरतः स्थापितम्।📄

*मराठी--३८*
*आङ्ग्ला--३५*
*गणितम्--४०*
अग्रे पठनात् पूर्वमेव तारस्वरेणाहं उक्तवान्--
"पुत्रक,एते गुणाः सन्ति किम्? गर्दभ,लज्जा अनुभूयते अथवा न? केवलं पाषाणः असि पाषाणः।😡😡😡

*पत्नी*--भवान् किञ्चित्  श्रुणुयात् वा?


"भवती तूष्णीं तिष्ठतु। भवत्याः लालनेनैव भ्रष्टः जातः अस्ति सः। वृथाजात,अरे पिताहं श्रमान् कृत्वा कृत्वा म्रिये तथापि भवान् एतादृशान् गुणान् प्राप्नुयात् ?"पुत्रः अधोमुखः
मौनं धृत्वा।😔😔


"आर्य...."

"भवती तूष्णीं तिष्ठतु। एकं शब्दमपि नैव वदतु। अहमद्य एनं तस्य स्थानं दर्शयाम्येव।"

"आर्य.."

पत्न्याः स्वरः किञ्चिदुच्चैः श्रुतः।
अहं वराकः अभवम्।😲😲


"श्रुणुयाद्वा भवान् किञ्चित्?"

*"प्रातः द्वितीयाट्टस्य मार्जनसमये लब्धं तत् भवतः एव गुणपत्रकम् अस्ति।"*😳😱😨🤣🤣🤣😂😂😂😂😜😜😜

No comments:

Post a Comment