Friday, June 1, 2018

Bhakti bhavana - Sanskrit story

🌷*भक्तिभावना*🌷

एकस्मिन् मन्दिरे अर्चकेन सह बहवः जनाः प्रार्थनां कुर्वन्ति  स्म। अर्चकस्य पार्श्वे कश्चन पञ्चवर्षीयः बालकोऽपि अर्चनं (प्रार्थनां) कुर्वन् तत्रैवातिष्ठत्। मन्दिरस्यार्चकः विद्वान् शास्त्रनिपुणः चासीत्। अहमेव प्रबुद्धः, शास्त्रज्ञाता अपि अहमस्मि । अतः मां विहाय कः स्तोत्र-प्रार्थनादि-विषये ज्ञातुं समर्थोऽस्ति? तत्रापि अयं पञ्चवर्षीयः बालकस्य का वार्ता। इत्थं चिन्तयन् प्रार्थनान्ते स अर्चकः जिज्ञासया तं बालकम् अपृच्छत्-" भो बालक! अपि प्रार्थनाविषये त्वं किञ्चिदपि जानासि? शब्दान् सम्यक्तया वक्तुमपि अनर्हः त्वम्।" बालकेन तं प्रति एवमुक्तम्-- "हे देव! भवतः कथनं सत्यमस्ति। प्रार्थना (अर्चनं)विषये अहमज्ञः  तथापि अत्रागत्य प्रतिदिनम् अहं मम वर्णमालां पञ्चवारं पठामि"। मन्दिरार्चकः साश्चर्यम् अवदत्- "त्वं वर्णमालां पठसि? कथमेषा  प्रार्थनास्ति?" पुनः बालकः सहजभावेन अकथयत्- "आम्  अहं वर्णमालां पञ्चवारम् अत्र पठामि। तदनन्तरं भगवान् मया कथ्यते- 'प्रभो, भवान् यत्  इच्छति (वाञ्छति) तथा  भवानैव वर्णमालया प्रार्थनां निर्मातु। यतो हि कापि प्रार्थना वर्णमालया पृथक् न भवति (अभिन्नास्ति)"। बालकेन कृतया प्रार्थनया मन्दिरार्चकः नवीनां दृष्टिं लेभे॥

🌸'दृष्टान्त महासागर इत्यस्मात् ग्रन्थात्'🌸
अनुदिता मया

 ~कामिनी