Tuesday, April 3, 2018

Whiskey -Sanskrit joke

अध्यापकः - वत्स कथय, इण्डियागेट्  किमस्ति?

छात्रः - इण्डियागेट् बास्मतितण्डुलः।


अध्यापकः - चारमिनारः किम् अस्ति?

छात्रः - चारमिनारः धूमनलिका।


अध्यापकः - ताजमहलः किम् अस्ति?

छात्रः - ताजमहालः चायपर्णम्।


अध्यापकः - हे मूढ, अनुचितान् उत्तरान् कथयसि, राष्ट्रीयस्मारकानाम् अवहेलनां करोषि। अहं आक्षेपं प्रेषयामि तव पित्रे, पितुः signature आनय।

छात्रः - अस्तु आचार्य।


अपरेद्युः शिक्षकः स्वोत्पीठिकां पश्यन् :- रे नीच, त्वया व्हिस्किकूपीं किमर्थं अनीता?

छात्रः - आचार्य, भवता एव उक्तं ननु पितुः  Signature आनेतुम्? अतः आनीता Signature कूपी मया... 🍾🥂🥃🤭🤤🤪😇🤣🤣