Thursday, August 3, 2017

Young girl married old man - Sanksrit joke

98 वर्षीयेण वृद्धेन👳 सह 18 वर्षीया कन्या 👱♀ परिणीतवती....😳
.
.
.
.
.
.
वार्ताहरेण सा पृष्टा :- एतस्मिन्👳🏻भवत्या 👱🏻‍♀ विवाहयोग्यं किं दृष्टम्?
कन्या :- अस्य विशिष्टः आयः,
             अन्यश्च अवशिष्टः आयुः..😁😁😁😜😜😁😁😁