Friday, August 11, 2017

Sanskrit Joke

एक: केरलदेशीय: पुन्ययात्रा रूपेन जेरुसलेम् गत्वा पुनरागमन समये शुल्क अधिकारिणा सुरापानं धरणार्थं  आक्षिप्त |

शुल्क अधिकारि :  महोदय, स्यूते किमस्ति?

केरलदेशीय:  जेरुसलेम्त: पुन्यतीर्थम् |

शुल्क अधिकारि : असत्यं मा वदतु, तत् सुरापानम् |

केरलदेशीय: हे भगवन् ! अन्य एक अद्भुतम् !

After his Holy Trip to Jerusalem, malayalee was caught by customs for carrying liquor.

Customs:"Sir, what is in the bag?"

Malayalee: Holy water from Jerusalem."

Customs: "Don't lie sir. Its wine.."

Malayalee :"O God, One more miracle."😊
" बालक: परीक्षाणाम् न उत्तरति "
पिता- अद्यप्रभृति मां पिता: इति मा आह्वयतु ....!
पुत्र: - ओह् , पिता: ! एतत्  विद्यालय परीक्षा  न तु DNA परीक्षा |

"KID FAILS IN EXAM"
Father: Dont call me dad from today...!
Son : Oh, come On Dad,
It Was Just A 'School Test'
Not A "DNA" Test...!

पत्नी - भवते सामान्य आचरणानि अपि न वा ..? अहं घण्टा: घण्टा: जल्पन्नास्मि , परन्तु भवान् प्रति निमिष: जृम्भणम् कुर्वन्नस्ति |
पति: - न प्रिये! अहं न जृम्भणम् न कुर्वन्नस्मि ... अहं किमपि वक्तुं प्रयत्न: कुर्वन्नस्मि !!!
😄😜😂😝

Wife : Dont you have simple manners. ......  I am speaking for hours and You just keep yawning every minute. 

Husband :  I am not yawning .... I'm trying to say something !!!!

😄😜😂😝

एक: - संमोहनविद्या इत्युक्ते किं?
अन्य: - अन्यं सम्मोहित्य, तं तव इच्छानुसारं कार्यं करणीयम् |
एक: - मूढ ! तत् तु विवाह: |
😂😆😝
Person 1 : "What's hypnotism?"

Person 2 : "Taking control over someone & making him perform as per your wish."

Person 1: "Nonsense! That's marriage."
😂😆😝