Wednesday, May 10, 2017

Dosa - Sanskrit Joke

अहो! कियत् सुन्दरम् ....!!

कृष्णचन्द्रस्योपरि श्वेतचन्द्र: ....


इत्यहम् एका कविता अचिन्तितम् -

अकस्मात् मम पत्नी पृष्टवती , भो: दोसा सिद्धं खलु....?
Oh! What a beauty? I admired...


On a black moon is a white moon...


suddenly my wife cried, "is the dosa ready?"அடடா என்ன அழகு வியந்தேன்!!.

. கறுமை நிற நிலவின் மீது ஓர் வெண்ணிலவு..

திடீரென என் மனைவியின் அலறல் ஓசை!!!!! "தோசை ரெடியா இல்லையா..???"