Wednesday, April 5, 2017

English grammar - Sanskrit Joke
आङ्ग्ल व्याकरण अध्यापक: -- स: पात्रा: क्षालितवान् | पात्रा: तया प्रक्षालनं अकुर्वन् |
एतत् वाक्यद्वयेषु क: भेद: ?

छात्र:  - प्रथम वाक्ये कर्ता ब्रह्मचारि: , द्वितीय वाक्ये कर्ता विवाहित:|