Wednesday, April 22, 2015

Pravacanams

Courtesy:Sri.K.Raman

https://www.mediafire.com/folder/t8z2owv6mcsmc/PravachananamsFiles available. Link given at the end...

Pravachanam Audio Files# Duration (Hrs) Size (MB)

Aithareyopanishad Pravachanam 

by Krishna Premi Anna 4 2.28 31.30

Aruliccheyal Arangam 

by Divya Prabhandha Bhagavathars 27 40.00 549.44

Bhagavadgita_VK_Chapter01 

by Velukkudi Krishnan 7 3.36 92.38

Bhagavadgita_VK_Chapter02 

by Velukkudi Krishnan 10 4.99 136.93

Bhagavadgita_VK_Chapter03 

by Velukkudi Krishnan 8 3.87 106.17

Bhagavadgita_VK_Chapter04 

by Velukkudi Krishnan 11 5.89 161.87

Bhagavadgita_VK_Chapter05 

by Velukkudi Krishnan 8 3.98 109.46

Bhagavadgita_VK_Chapter06 

by Velukkudi Krishnan 9 4.35 119.62

Bhagavadgita_VK_Chapter07 

by Velukkudi Krishnan 8 4.06 111.49

Bhagavadgita_VK_Chapter08 

by Velukkudi Krishnan 9 4.10 112.56

Bhagavadgita_VK_Chapter09 

by Velukkudi Krishnan 10 4.50 123.58

Bhagavadgita_VK_Chapter10 

by Velukkudi Krishnan 6 2.93 80.52

Bhagavadgita_VK_Chapter11_and_Chapter12 

by Velukkudi Krishnan 17 8.46 232.48

Bhagavadgita_VK_Chapter13 

by Velukkudi Krishnan 9 4.27 117.43

Bhagavadgita_VK_Chapter14 

by Velukkudi Krishnan 5 2.33 63.94

Bhagavadgita_VK_Chapter15 

by Velukkudi Krishnan 4 2.08 57.05

Bhagavadgita_VK_Chapter16_and_17_and_18

by Velukkudi Krishnan 22 10.23 280.96

Bhagavat Geethai 

by Suki Sivam 13 11.54 245.81

Bhagavatham By Mukkoor Swamy 

by Mukkoor Narsimha Charya 9 4.47 245.80

Bhagavatham By Nochur Venkataraman

by Nochur Venkataraman 40 28.96 1591.04

Bhagavatham SK

by Sundar Kumar 34 25.72 1412.84

Bhajagovinam Pravachanam 

by Omakarananda 10 9.82 67.47

Bhaktha Ramadasar 

by Embar Vijayaraghava Chariyar 4 2.79 76.54

Bhgavad Gita Pravachan KP 

by Krishna Premi Anna 31 37.43 1028.20

Dashama Skandam 

by velukkudi Krishnan 17 7.84 430.80

Krishna Jananam 

by Embar Vijayaraghava Chariyar 2 0.90 24.72

Kulasekara Azhwar 

by Embar Vijayaraghava Chariyar 1 0.58 15.92

Kuselo Bhagyanam 

by Embar Vijayaraghava Chariyar 2 1.18 32.51

Maha BharathamMaha Bharatham 

by Suki Sivam 19 17.73 123.21

Maha Bharatham 

by Suki Sivam 1 0.98 6.73

Mahabharat By Kripananda Varriyar 

by Kripananda Varriyar 20 9.23 387.49

Mahabharat SK 

by Sundar Kumar 68 35.86 985.11

Mayakannan Mahabharatam 

by Mayakannan 15 14.80 840.00

Narayaneeyam SK 

by Sundar Kumar 24 18.91 519.38

Rudram Discourse By Kp 

by krishna Premi Anna 37 15.44 848.45

Samkshiptha Mahabharatham 

by Manian 10 7.36 101.14

Samkshiptha Ramayanam VK 

by Velukkudi Krishnan 7 13.94 191.40

Shrimad Bhagavatam 

by Sengalipuram Subramania Dikshitar 20 14.31 786.17

Shrimad Ramayanam SS 

by Sengalipuram Subramania Dikshitar 23 17.68 971.42

Skanda Puranam 

by Sundar Kumar 41 17.60 483.60

Skanda Upanyasam SK 

by SK Dikshitar 7 3.18 174.73

Sri Thyagaraja Charitham 

by Embar Vijayaraghava Chariyar 5 3.89 80.25

Sri Vishnu Sahasra Nama Mahimai 

by Velukkudi Krishnan 28 13.19 724.89

Sri Vishnu Sahasranama Complete Discourse 

by Velukkudi Krishnan 94 120.59 3312.28

Srimad Bhagavatha Sapthaham VK 

by Velukkudi Krishnan 31 15.01 618.42

Srimad Bhagavatham SADR 

by sengalipuram anantharama dikshithar 232 28.11 772.69

Srimad Ramayanam SADR 

by sengalipuram anantharama dikshithar 96 33.71 926.00

Thirumazhisai Azhwar 

by Embar Vijayaraghava Chariyar 1 0.99 13.57

Thirunama Prabhavam 

by Velukkudi Krishnan 8 3.63 199.69

Thiruppavai Pravachanam VK 

by Velukkudi Krishnan 32 46.97 2500.93

Thiruvaimozi Saram Vk 

by Velukkudi Krishnan 3 1.39 14.35

Thondaradipodi Azhwar 

by Embar Vijayaraghava Chariyar 2 0.63 17.25

Vishnu Sahasranama Pravachanam 

by Anantha Padmanabha Chariyar 81 14.63 201.23

Vishnu Sahasranamam SADR 

by sengalipuram anantharama dikshithar 49 6.09 167.36

Speakers

Speakers Audio Files# Pravachanams #Duration (Hrs)

Sri Anantha Padmanabha Chariyar 81 1 14.63

Sri Divya Prabhandha Bhagavathars 27 1 40.00

Sri Embar Vijayaraghava Chariyar 17 7 10.96

Sri Kripananda Varriyar 20 1 9.23

Sri krishna Premi Anna 72 3 55.15

Sri Manian 10 1 7.36

Sri Mayakannan 15 1 14.80

Sri Mukkoor Narsimha Charya 9 1 4.47

Sri Nochur Venkataraman 40 1 28.96

Sri Omakarananda 10 1 9.82

Sri sengalipuram anantharama dikshithar 377 3 67.91

Sri Sengalipuram Subramania Dikshitar 43 2 31.99

Sri SK Dikshitar 7 1 3.18

Sri Suki Sivam 33 3 30.24

Sri Sundar Kumar 167 4 98.09

Sri Velukkudi Krishnan 363 23 291.97

Categories

Pravachanas in Srimad Bhagavatham

Speakers Audio Files# Pravachanams #Duration (Hrs)

Sri Mukkoor Narsimha Charya 9 1 4.47

Sri Nochur Venkataraman 40 1 28.96

Sri sengalipuram anantharama dikshithar 232 1 28.11

Sri Sengalipuram Subramania Dikshitar 20 1 14.31

Sri Suki Sivam 13 1 11.54

Sri Sundar Kumar 34 1 25.72

Sri velukkudi Krishnan 48 2 22.85

Pravachanas in Lord Vishnu

Sri Anantha Padmanabha Chariyar 81 1 14.63

Sri sengalipuram anantharama dikshithar 49 1 6.09

Sri Sundar Kumar 24 1 18.91

Sri Velukkudi Krishnan 122 2 133.78

Pravachanas in Srimad Bhagavadgita

Sri Krishna Premi Anna 31 1 37.43

Sri Velukkudi Krishnan 143 15 69.40

Pravachanas in Sri Mahabharatham

Sri Kripananda Varriyar 20 1 9.23

Sri Manian 10 1 7.36

Sri Mayakannan 15 1 14.80

Sri Suki Sivam 20 2 18.71

Sri Sundar Kumar 68 1 35.86

Pravachanas in Srimad Ramayanam

Sri sengalipuram anantharama dikshithar 96 1 33.71

Sri Sengalipuram Subramania Dikshitar 23 1 17.68

Sri Velukkudi Krishnan 7 1 13.94

Pravachanas in Puranas

Sri SK Dikshitar 7 1 3.18

Sri Sundar Kumar 41 1 17.60

Pravachanas in Vedas

Sri krishna Premi Anna 37 1 15.44

Pravachanas in Thiruppavai

Sri Velukkudi Krishnan 32 1 46.97

Pravachanas in Nalayiram

Sri Divya Prabhandha Bhagavathars 27 1 40.00

Pravachanas in Harikathai

Sri Embar Vijayaraghava Chariyar 17 7 10.96

Pravachanas in Srivaishnava Scriptures

Sri Velukkudi Krishnan 11 2 5.03

Pravachanas in Adi Shankaracharya

Sri Omakarananda 10 1 9.82

Pravachanas in Upanishads