Tuesday, October 29, 2019

Padhuka visesha Sanskrit essay

👞 *पादुकायाः सघोषविक्रयः* 💵
अनुवादलेखः—
--उषाराणी सङ्का
🌺
कश्चित् उद्यमकारः दानानि  स्वीकृत्य कञ्चित् विश्वविद्यालयं निर्मातुम् उद्दिष्टवान्। बहवः तं हास्येन वदन्ति स्म- "भवान् मानवो न, धनोत्पादनयन्त्रमस्ति" इति। स तथा तितिक्षया, दृढनिश्चयेन च दानानि सङ्गृह्णाति स्म। अस्मिन्नेव क्रमे सः नवाबस्य (मुस्लिम-पालकस्य) समीपम् अयात्।
मुस्लिम-पालकः महान् लोभी आसीत्। तदुपरि स महान् मतधर्म-(=रिलिजियन्)दुरहङ्कारी चासीत्। "कियद् धैर्यं तव! (हिन्दू)विश्वविद्यालयार्थम् अहं दानं यच्छेयम्?!" इति वदन् तस्मिन् पादरक्षां निक्षिप्तवान्।
स उद्यमी किमपि न प्रत्युक्तवान्। तां पादुकां नमस्कृत्य, "महाप्रसादः" इति वदन् बहिरागतवान्। यत्र जनसम्मर्दः आसीत् तं वीथीकेन्द्रमागत्य, मुस्लिम-पालकस्य पादत्राणं वीथीमध्ये निक्षिप्य, तं विक्रयाय प्रकटितवान्। मुस्लिम-पालकस्य पदत्रं क्रेतुं जनाः अग्रे आगताः। स्पर्धा संवृद्धा। सघोषणविक्रयः आरब्धः।
एष विषयः मुस्लिम-पालकस्य कर्णे पतितः। मुस्लिमराज्ञः पादत्रम् अल्पमूल्याय विक्रीतं चेत् प्रतिष्ठाहानिः भवेत् । 'सा पादूः तस्य विप्लवकारस्य हस्ते कथमपतत्' इति चेद् ज्ञायते, सर्वभ्रष्टता आपतेत्। यदि तां पदत्रां कोऽपि भिक्षुकः चेत् क्रीणीयात्, तदानीं ख्यातिः मूसीनदीं (भाग्यनगरे काचित् अल्पनदी) गच्छेत्। अतः मुस्लिम-पालकः स्वसेवकान् आहूय- "मूल्यं यत्किमपि भवेत्, मम पादत्रां क्रीत्वा आनयन्तु।" इति प्रेरितवान्।
अन्ते अधिकमूल्येन स्वपादायतां स्वयमेव क्रीतवान् मुस्लिम-पालकः। वस्तुतस्तु सः स्वपदायतया स्वमेव ताडितवान्। स उद्यमकारः मुस्लिम-पालक-सदृशात् पुरुषाद् अपि "लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्" इति निरूपितवान्।
जीवनमपि मुस्लिम-पालक-सदृशमेव। तत् एकं पदत्रमेव क्षिप्यति। वयमपि तेन उद्यमिनेव तम् अल्पीयांसमवसरमपि विनियुञ्ज्मः न वेति वास्तविकः प्रश्नः॥

[वाट्साप्-तः प्राप्तस्य कस्यचित् लेखस्य संस्कृतानुवादः]
🌺
--अनुवादः
--उषाराणी सङ्का

No comments:

Post a Comment