Friday, July 5, 2019

Patanjali - sanskrit sloka


 यस्त्यक्त्वा रूपमाद्यं प्रभवति जगतोऽनेकधानुग्रहाय. प्रक्षीणक्लेशराशिर्विषमविषघरोऽनेकवक्त्रः सुभोगी । सर्वज्ञानप्रसूतिर्भुजगपरिकरः प्रीतये यस्य नित्यं. देवोऽहीशः स वोऽव्यात्सितविमलतनुर्योगदो योगयुक्तः ।।  

No comments:

Post a Comment