Monday, June 10, 2019

Sanskrit grammar joke

*रमणः* - य य य य 😳
*कार्तिकः* - किमभवत् रे ? 😴
*रमणः*- प्रयातमत्र भुजङ्ग: भोः 🐍
*कार्तिकः* - मास्तु भी: 
_भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकारैः_ एव  😴
*रमणः*- 🙄

No comments:

Post a Comment