Friday, June 8, 2018

Sanskrit similes

|| *ॐ* ||
     " *वन्देसंस्कृतमातरम्* "
-------------------------------------------------------------------------------------
 " *लौकिकन्यायकोशः* " ( ७८ )
-------------------------------------------------------------------------------
    " *नरसिंहन्यायः* "
-----------------------------------------------------------------------------
   नरसिंहावतारे  नरस्य  सिंहस्य  च  संयुक्तं  रूपं  दृश्यते ।  तथैव  एकस्मिन्  मनुष्ये  मनुष्यत्वं ,  सिंहस्य  इव  क्रुरत्वादिकं  च  भवति  चेत्  नरसिंहन्यायस्य  प्रयोगो  भवति ।
  अलङ्कारशास्त्रे  संकरालङ्कारस्य  विवेचनसमये  अस्य  न्यायस्य  क्षीरन्यायस्य  च  प्रयोगः  क्रियते ।
*यथा*---
    व्यक्ता  च  संसृष्टिर्नरासिंहवदिष्यते ।
     चित्रवर्णवदन्यस्मिन्  नानालङ्कारसङ्करे ।। ( सरस्वतीकण्ठाभरणे  पृष्ठं २७२ ) ।
-------------------------------------------------------------------------------------
 *卐卐ॐॐ卐卐*
--------------------------------
डाॅ . वर्षा  प्रकाश  टोणगांवकर 
पुणे / नागपुर  महाराष्ट्र 
--------------------------------------
🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉