Monday, June 4, 2018

Donkey and bad people-Sanskrit

|| *ॐ* ||
      " *वन्देसंस्कृतमातरम्* "
--------------------------------------------------------------------------------
    " *लौकिकन्यायकोशः* " ( ६७ )
-------------------------------------------------------------------------------
     " *दुर्जनगर्दभन्यायः* "
------------------------------------------------------------------------------
   दुर्जनस्य  गर्दभस्य  च  मध्ये  महत्  साम्यम्  अस्ति । द्वौ  अपि  उत्तमं  पन्थानं  मलिनी कुरुतः ।  द्वौ  अपि  धनसंचये  समर्थौ  भूत्वा  अपि  उन्मत्तौ
भवतः।  वैशाखमासे  द्वावपि  स्वच्छाचारिणौ  भवतः ।  प्रहारान्  प्राप्य  अपि स्वभावं  न  त्यजतः।  अस्मिन्  अर्थे  कश्चन  श्लोकः  विद्यते---
        "  मलिनीकुर्वन्  अर्जुनवर्त्म  मन्दीभवति  राधेयः ।
          यदि  ताडनादि  लभते  तथापि  तच्छील  एव  खलः "।।
---------------------------------------------------------------------------
*卐卐ॐॐ卐卐*
----------------------------
डाॅ. वर्षा  प्रकाश  टोणगांवकर 
पुणे / नागपुर  महाराष्ट्र 
-----------------------------------
⭐🌝⭐🌝⭐🌝⭐🌝⭐🌝⭐🌝⭐