Friday, May 26, 2017

Sanskrit joke

अहो कीदृशाः संशीत्यः आयान्ति पत्नीनां मनस्सु।
.
.
.
पत्युः हृदयचिकित्सासाफल्यात् अनन्तरं सा चिकित्सकं पृष्टवती
.
.
.
अस्त ❤हृदये कापि अन्या🙆 वासं कुर्वती आसीत् किम्?!!!
😜😜😜😜😜😜😀😀😀😀😀😀😀

चिकित्सकेनापि एतावता उत्तरितं येन सा निःशब्दा एव भूता।

आम्। आसीत् एका, सा एव bypass कृता मया
😝😛😁😆😂😀