Tuesday, May 16, 2017

Driving - Sanskrit Joke

एक: पुरुष: कार्यानम् चालितवान् आसीत् ...
अकस्मात् एका स्थूला महिलया स्कूटर्यानेन हीयते स:  !!
स: उच्चै: रटितवान् : हे! महिष !
महिला सिम्हावलोकेन सह रटितवती - हे! गर्दभ! मूढ! मूर्ख! मर्कट !
अकस्मात् तस्यै  दुर्घटनाम् अभवत् |
एक: मेष: तां पथ तरण समये आविध्यति |

नीति: महिला: पुरुष: किम् वक्तुम् इच्छन्ति इति ते न जानन्ति कदापि ....😄😝😛😜
अत: सावधानेन शृन्वन्तु ....   😁😁😁😁


A man was driving a car ...

A fat lady on a scooty overtook him !!

Man shouted : "Hey Buffalo"

Lady turned back and shouted : "You donkey, idiot, stupid monkey"

Suddenly she had an accident 

She was hit by a buffalo crossing the road

MORAL : "Ladies never understand what a Man wants to say"...
😄😝😛😜
........listen properly:-😁😁