Monday, April 27, 2015

CHIDAMBARAM SRI SABHANAYAGAR KOVIL MAHAKUMBABHISHEKAM

courtesy:Smt.Deepa Natrajan

122ND TEMPLE. CHIDAMBARAM SRI SABHANAYAGAR KOVIL. SRI SHIVAKAMASUNDARI SAMETHA SRIMATH ANANDHA NATARAJAMOORTHY DEVASABHA PRAVESHA PALAPIMBHA SAMROKSHANAM ON 8-3-15, SUNDAY.

MAHAKUMBABISHEGAM ON 1-5-2015.


http://kumbabishekam.com/chidambaram-natarajar-temple-palayalam-kumbabishegam/